Saturday, November 1, 2014

วันปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC 28/10/2557 โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อ.รักเล่ย์ ไต้สำโรง และ อ.คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมงานที่ปรึกษาและนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมงานวันปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC 28/10/2557 ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Wednesday, September 3, 2014

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ โครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 ในครั้งนี้
ป้าพูล จตุพร ประธานกลุ่มได้นำเสนอต้นแบบและแบบจำลองเหมือนของจริงที่ทางทีมที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตรและนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี (ผู้ช่วยที่ปรึกษา) ที่ได้ออกแบบพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ใหม่ ไปเข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตามโครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาโครงการ)  ได้ผลคือผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ จากจำนวนผู้ประกอบการ 150 ราย คัดเลือกไว้เพียง 50 ราย เพื่ออบรมบ่มเพาะเชิงลึกและพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ต่ออีก รวม 4 ครั้ง ทางทีมงานที่ออกแบบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

Tuesday, September 2, 2014

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี เข้านำเสนอผลงาน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อคัดเลือกและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกต้นแบบพิมพ์และร่วมแสดงความคิดเห็น การแก้ไขตรวจปรู๊ฟ แก้ไขอาร์ตเวิร์ค ก่อนส่งโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ 29-30-8-57

Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง

Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Friday, July 11, 2014

ส.1 ผลิตภัณฑ์โอทอป ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและล้อเกวียน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วย คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กลุ่มที่ 1 ในนาม บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ตามขั้นตอน ส.1 การสืบค้น (Research) พร้อมให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(Product & Packaging Design Research Acts and Participation) ของผลิตภัณฑ์โอทอป ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและล้อเกวียน บ้านโนนยาง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC ของจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บจก.ฟรุ้ตเทค ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือ ปรับแก้ไขแบบและตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand) กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ บจก.ฟรุ้ตเทค เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ กล่องข้าวหอมมะลิสวนดุสิต

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริง( Artwork & Mockup)จำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาปรับแก้และตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design focus group)กล่องบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัม กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของโรงสีข้าวสวนดุสิต เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

Saturday, July 5, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วย คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กลุ่มที่ 1 ในนาม บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูการผลิต การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ตามขั้นตอนการดำเนินการออกแบบ 3 ส. ขั้นตอน ส.1 การสืบค้น (Research) พร้อมให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design Research Acts and Participation) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

Thursday, July 3, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ ณ บจก.วินซั่มกรีน เขตอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ ผจก.ฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงงานไอศกรีมตรามิงโก้ ของ บจก.วิซั่มกรีน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ พบผู้ประกอบการระดับ SMEs ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ได้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.และฝ่ายผลิต ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

Tuesday, July 1, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

Saturday, June 21, 2014

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดดำเนินการโดย บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ ณ โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยได้เข้าพบและรับผิดชอบงานพัฒนาปรึกษาด้านการออกแบบให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระดับ โรงงาน 3 ราย และวิสาหกิจชุมชน ระดับ โอทอป 17 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย ดำเนินการให้คำปรึกษา-ออกแบบพัฒนาระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2557