Friday, July 11, 2014

ส.1 ผลิตภัณฑ์โอทอป ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและล้อเกวียน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วย คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กลุ่มที่ 1 ในนาม บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ตามขั้นตอน ส.1 การสืบค้น (Research) พร้อมให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(Product & Packaging Design Research Acts and Participation) ของผลิตภัณฑ์โอทอป ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและล้อเกวียน บ้านโนนยาง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC ของจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ บจก.ฟรุ้ตเทค ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือ ปรับแก้ไขแบบและตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุเรียนเม็ดมิ้นต์ (Durian Mint Chewy) ตราไอวิ่ว (I-Vil Brand) กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ บจก.ฟรุ้ตเทค เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ กล่องข้าวหอมมะลิสวนดุสิต

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริง( Artwork & Mockup)จำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาปรับแก้และตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design focus group)กล่องบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัม กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของโรงสีข้าวสวนดุสิต เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

Saturday, July 5, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วย คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กลุ่มที่ 1 ในนาม บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูการผลิต การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ตามขั้นตอนการดำเนินการออกแบบ 3 ส. ขั้นตอน ส.1 การสืบค้น (Research) พร้อมให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design Research Acts and Participation) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

Thursday, July 3, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ ณ บจก.วินซั่มกรีน เขตอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ ผจก.ฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงงานไอศกรีมตรามิงโก้ ของ บจก.วิซั่มกรีน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ พบผู้ประกอบการระดับ SMEs ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ได้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.และฝ่ายผลิต ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

Tuesday, July 1, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557