Wednesday, September 3, 2014

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ โครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 ในครั้งนี้
ป้าพูล จตุพร ประธานกลุ่มได้นำเสนอต้นแบบและแบบจำลองเหมือนของจริงที่ทางทีมที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตรและนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี (ผู้ช่วยที่ปรึกษา) ที่ได้ออกแบบพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ใหม่ ไปเข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตามโครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาโครงการ)  ได้ผลคือผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ จากจำนวนผู้ประกอบการ 150 ราย คัดเลือกไว้เพียง 50 ราย เพื่ออบรมบ่มเพาะเชิงลึกและพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ต่ออีก รวม 4 ครั้ง ทางทีมงานที่ออกแบบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

Tuesday, September 2, 2014

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี เข้านำเสนอผลงาน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อคัดเลือกและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกต้นแบบพิมพ์และร่วมแสดงความคิดเห็น การแก้ไขตรวจปรู๊ฟ แก้ไขอาร์ตเวิร์ค ก่อนส่งโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ 29-30-8-57

Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง

Dong Bang Hand Woven Textiles Package Set: ผลงานออกแบบกล่องผ้าชิ้นทอมือของกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร