Tuesday, September 2, 2014

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน

กิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงาน ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี เข้านำเสนอผลงาน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อคัดเลือกและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกต้นแบบพิมพ์และร่วมแสดงความคิดเห็น การแก้ไขตรวจปรู๊ฟ แก้ไขอาร์ตเวิร์ค ก่อนส่งโรงพิมพ์ เมื่อวันที่ 29-30-8-57

No comments:

Post a Comment