Saturday, July 5, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วย คณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กลุ่มที่ 1 ในนาม บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูการผลิต การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ตามขั้นตอนการดำเนินการออกแบบ 3 ส. ขั้นตอน ส.1 การสืบค้น (Research) พร้อมให้คำปรึกษาแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Packaging Design Research Acts and Participation) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ AEC เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://prachinburi-aec.blogspot.com

No comments:

Post a Comment