Thursday, July 3, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ พบผู้ประกอบการระดับ SMEs ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ได้ เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.และฝ่ายผลิต ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงสีข้าวสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

No comments:

Post a Comment