Wednesday, September 3, 2014

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ โครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลสัมฤทธิ์จากผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มสตรีทำไม้กวาด ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แบรนด์ใหม่ชื่อ Pho Gam Broom ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 ในครั้งนี้
ป้าพูล จตุพร ประธานกลุ่มได้นำเสนอต้นแบบและแบบจำลองเหมือนของจริงที่ทางทีมที่ปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตรและนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี (ผู้ช่วยที่ปรึกษา) ที่ได้ออกแบบพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้ใหม่ ไปเข้าร่วมอบรมและสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตามโครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society”By OTOP ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาโครงการ)  ได้ผลคือผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ จากจำนวนผู้ประกอบการ 150 ราย คัดเลือกไว้เพียง 50 ราย เพื่ออบรมบ่มเพาะเชิงลึกและพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ต่ออีก รวม 4 ครั้ง ทางทีมงานที่ออกแบบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

No comments:

Post a Comment