Friday, July 11, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริงจำนวน 2 แบบ กล่องข้าวหอมมะลิสวนดุสิต

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอต้นแบบอาร์ตเวิร์คและแบบจำลองเหมือนจริง( Artwork & Mockup)จำนวน 2 แบบ โดยร่วมประชุมปรึกษาปรับแก้และตัดสินใจเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design focus group)กล่องบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัม กับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของโรงสีข้าวสวนดุสิต เป็นครั้งที่ 2 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557

No comments:

Post a Comment