Tuesday, July 1, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าเยี่ยมชมกิจการ SME และร่วมให้การปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับ กรรมการ ผจก.ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC ณ บจก.ฟรุ๊ตเทค อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557

No comments:

Post a Comment