Saturday, June 21, 2014

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2557

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ คุณคณาศักดิ์ พงษ์พาลี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดดำเนินการโดย บจก.เอซีทีอินเทลลิเจ้นท์ ณ โรงแรมทวาราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยได้เข้าพบและรับผิดชอบงานพัฒนาปรึกษาด้านการออกแบบให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระดับ โรงงาน 3 ราย และวิสาหกิจชุมชน ระดับ โอทอป 17 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย ดำเนินการให้คำปรึกษา-ออกแบบพัฒนาระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2557


No comments:

Post a Comment