ส1.การสืบค้นข้อมูล :Research

ส1.การสืบค้นข้อมูล (Research)
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Research) แบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานที่ปรึกษาออกแบบกับผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสอบถามและแบบสรุป-สัมภาษณ์ ทำการวินิจฉัยเพื่อให้ได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหา จุดอ่อน-จุดแข็ง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าเยี่ยมศึกษาดูระบบและการผลิตและการตลาดของผู้ประกอบการ เพื่อได้ทราบความต้องการและแนวทางเพื่อการออกแบบพัฒนา (Research for Design  Briefs and Development Solutions)
บจก.วินซั่มกรีน
ปิ่นแก้วเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและล้อเกวียน ประจันตคาม

No comments:

Post a Comment